Antoni Dydejczyk  Website
Piątek, 20 Lipiec 2018
54.224.60.122
Logowanie do serwisu [Log in]
Wykład
Ćwiczenia
Literatura
Informacje
Seminarium
[pic] Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

*    Informacje dotyczące przedmiotu.

 
 Zawartość strony 
 
 Organizacja
 Laboratorium
 IBM Cloud
 Projekt
 Ocena końcowa
 

Przedmiot jest realizowany w następującym schemacie: 15 godzin wykładu, 15 godzin laboratorium i 30 godzin projektowych. W ramach zajęć laboratoryjnych zapoznamy się z problemami poruszanymi na wykładzie. W trakcie godzin projektowych będziemy realizować projekt zaliczeniowy. Ocena końcowa będzie wystawiona w oparciu o liczbę punktów, które Państwo zgromadzą w czasie ćwiczeń laboratoryjnych oraz za opracowanie i uruchomienie projektu. Poniżej przedstawione zostały dokładne reguły przydzielania punktów w trakcie ćwiczeń i za końcowy projekt.

Uwaga. W trakcie zajęć wymagana jest znajomość zagadnień poruszanych na następujących zajęciach: programowanie obiektowe - Java, techniki internetowe i bazy danych I.


*  Organizacja zajęć laboratoryjnych i projektowych

W trakcie pięciu zajęć laboratoryjnych (5 x 3h) zapoznamy się z niektórymi aspektami tworzenia aplikacji w środowisku JEE. Po wprowadzeniu do tematu i przeanalizowaniu kilku przykładów, będą Państwo zobligowani do opracowania aplikacji w ramach technologii JEE.

W ramach zajęć projektowych (10 x 3h) należy zrealizować aplikację zaliczeniową jednoosobowo oraz w zespołach dwuosobowych zaprezentować w trakcie seminarium wybraną technologię. Wymagania dotyczące realizacji projektu przedstawiono w kolejnym punkcie. Omówienie wybranej technologii w trakcie seminarium składa się z dwóch części - krótkiej ale wyczerpującej temat prezentacji oraz przedstawienia przykładowej aplikacji w omawianej technologii wraz z odpowiednią instrukcją pozwalającą uruchomić ją uczestnikom seminarium. Oceniana będzie prezentacja, przykładowa aplikacja oraz jakość instrukcji umożliwiającej uruchomienie przykładu przez uczestników seminarium. W ramach tego semestru do wyboru są poniższe tematy (możliwość prezentacji tematu z poza listy po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia projektowe):


*  Chmura obliczeniowa IBM Cloud

Podczas zajęć w laboratorium zostaną zrealizowane projekty w chmurze obliczeniowej IBM Cloud. Wymaga to uzyskania dostępu do zasobów chmury obliczeniowej. W ramach inicjatywy akademickiej firmy IBM możliwe jest uzyskanie przez studenta dostępu do 6-miesięcznego konta, na którym można realizować projekty. Poniżej przedstawiono linki do odpowiednich stron umożliwiajcych utworzenie odpowiedniego konta w chmurze obliczeniowej IBM Cloud.


*  Projekt

Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu projektu zrealizowanego w czasie trwania semestru. Tematem projektu jest aplikacja klient serwer zrealizowana zgodnie z wzorcem RESTful (Java API for RESTful Web Services JAX-RS) lub z wykorzystaniem technologii WebSocket (Java API for WebSocket). Część serwerowa wykorzystuje serwer bazy danych (relacyjny bądź NoSQL). Klient może być zrealizowany z wykorzystaniem serwisu WWW i języka Javascript lub może to być aplikacja mobilna. Temat projektu należy uzgodnić z prowadzącym laboratorium.
Zaliczenie projektu następuje po zrealizowaniu następujących elementów:

 • serwer - aplikacja serwerowa uruchomiona w ramach chmury IBM Cloud lub Microsoft Azure,
 • serwer - realizacja w technologii platformy JEE lub dodatkowo z wykorzystaniem technologii Spring,
 • serwer - dostęp do danych zrealizowany w oparciu o odwzorowanie obiektowo-relacyjne JPA lub Spring Data,
 • serwer - baza danych w rozwiązaniu chmurowym,
 • serwer - obsługa zdarzeń z wykorzystaniem programowania aspektowego - język AspectJ lub Spring AOP,
 • klient - opracowany z wykorzystaniem serwisu WWW i języka JavaScript lub jako aplikacja mobilna,
 • klient - aplikacja może wykorzystać odpowiednie frameworki (np. AngularJS, React, Vue.js czy Cordova),
 • dokumentacja - opis funkcjonalności opracowanej aplikacji zarówno części serwerowej jak i klienta,
 • dokumentacja - dołączone odpowiednie diagramy UML dla części serwerowej i klient,
 • dokumentacja - prezentacja wybranych testów jednostkowych dla części serwerowej i klienta,
 • dokumentacja - informacja uruchomieniowa (wdrożeniowa),
 • dokumentacja - kod aplikacji należy udokumentować przy pomocy JavaDoc (w przypadku aplikacji mobilnej również),
 • dokumentacja - podstawowy podręcznik użytkownika.

*  Ocena końcowa

 1. Uczestnictwo w pięciu laboratoriach ( maksymalnie 5 * 6 pkt = 30 pkt ):
  • obecność na zajęciach - 2 pkt,
  • realizacja 50% zadań - 4 pkt,
  • realizacja 80-100% zadań - 6 pkt.
 2. Prezentacja technologii w ramach seminarium ( maksymalnie do 15 pkt ):
  • prezentacja technologii - 5 pkt,
  • prezentacja i omówienie przykładu - 5 pkt,
  • instrukcja wdrożenia przykładu - 4 pkt,
  • dyskusja - 1 pkt.
 3. Realizacja projektu w trakcie semestru ( maksymalnie 45 pkt, projekt oddany po 1 września 2018 będzie oceniany maksymalnie na 25 punktów ):
  • dokumentacja projektu - 15 pkt,
  • realizacja części serwerowej - 15 pkt,
  • realizacja części klienta - 15 pkt.
 4. Obecność na zajęciach projektowych - 1 pkt ( maksymalnie 10 pkt ).
 5. Maksymalna liczba punktów : 100 pkt.

  Końcowa tabela przeliczeniowa : punkty - ocena

  50-59 dst 3.0
  60-69pdst 3.5
  70-79 db 4.0
  80-89 pdb 4.5
  90-100 bdb 5.0